Verhuur voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 In geval van tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van Rotom en de verhuurvoorwaarden, prevaleren de verhuurvoorwaarden;

1.2 Rotom verbindt zich aan de huurder nader gespecificeerde zaken ten gebruike in huur af te staan gelijk de huurder zich verbindt deze zaken van Rotom ten gebruike in huur aan te nemen;

1.3 De huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na beëindiging van de huurtijd terug te leveren, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde;

1.4 Rotom blijft te allen tijde eigenaar van de verhuurde zaken;

1.5 Rotom behoudt zich het recht voor om op elk tijdstip een eind te maken aan het huurcontract mits een vooropzegging van 30 dagen per aangetekend schrijven of fax met verzendbericht dat is verzonden aan de huurder;

1.6 Iedere huurovereenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarde van beschikbaarheid.

2.DE HUURVOORWAARDEN

2.1 De huur wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde periode, welke aanvangt op de overeengekomen dag van aflevering en eindigt op de overeengekomen dag van terug levering. Het verhuurde dient in zijn geheel en in goede, schone, staat te worden terug geleverd;

2.2 De verschuldigde huur wordt bepaald aan de hand van dagen, tenzij een andere periode overeengekomen is. Delen van een periode worden als volledige periode gerekend;

2.3 Rotom berekent eenmalige handling / servicekosten per hoofdartikel;

2.4 Alle huurprijzen zijn af depot, exclusief transport. Bij franco levering worden transportkosten bij de eerste maandfactuur berekend voor zowel de levering als de retourzending;

2.5 Wanneer het verhuurde binnen de overeengekomen huurperiode voortijdig wordt terug geleverd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd;

2.6 Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op de overeengekomen datum van aflevering door de huurder wordt afgehaald, dan wel Rotom niet in staat is gesteld het gehuurde tijdig af te leveren, voor zover Rotom het transport op zich heeft genomen, is niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van de huurder ter beschikking wordt gehouden. Indien de huurder niet onverwijld na sommaties het gehuurde afhaalt, is Rotom gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft;

2.7 Indien het gehuurde niet opgehaald kan worden door Rotom op de in de huurovereenkomst overeengekomen datum, bijvoorbeeld en onder andere door afwezigheid van de huurder en/of niet bereikbaarheid van de locatie van het gehuurde of welke oorzaak ook, is de huurder aansprakelijk voor alle kosten, schade etc. die daaruit voortvloeien;

2.8 Rotom behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode deze niet te verlengen;

2.9 In geval van (met instemming van Rotom) voortduren van de huur, na afloop van de overeengekomen huurtermijn, wordt de huur berekend en betaald op basis van de overeengekomen huurprijs en zullen alle bepalingen van de huurovereenkomst inclusief algemene voorwaarden van kracht blijven;

2.10 Indien de huurovereenkomst voor een onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de huurovereenkomst door schriftelijke opzegging door een der partijen aan de medecontractant, met in acht name van een opzegtermijn van 1 werkdag.

3.BESCHIKBAARHEID EN TERUG LEVERING

3.1 Vanaf de aanvang van de huurperiode wordt het gehuurde bij Rotom beschikbaar gesteld. De huurder heeft het recht het gehuurde voor afname of verzending en bij (af)levering te (doen) keuren. Indien de huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd;

3.2 Rotom verzorgt het transport en de installatie slechts indien dit uitdrukkelijk overeengekomen is. Indien Rotom het transport verzorgt, dient huurder ervoor te zorgen dat de plaats van bestemming goed en tijdig bereikbaar is voor vrachtauto's en andere te gebruiken transportmiddelen, Rotom en de zijnen gemachtigd zijn de plaats van bestemming te betreden en het gehuurde daar te lossen. De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan het terrein of aan goederen die zich daarop of daarin bevinden;

3.3 Na afloop van de huurperiode is de huurder verplicht de gehuurde zaken tijdens kantooruren in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet terug te leveren bij de opslagruimte of het magazijn van Rotom op het overeengekomen adres, alwaar de huurder als bewijs van terug levering een bon zal ontvangen;

3.4 Indien de huurder zich niet houdt aan de retour verplichting, zal de huurder aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, inkomstenderving van Rotom daaronder begrepen. De huurder is onder dezelfde voorwaarden verplicht alle bij het gehuurde behorende bescheiden en accessoires op het tijdstip van inlevering aan Rotom te overhandigen.

4.RISICO

4.1 Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico - inclusief transportrisico en laden en lossen - van de gehuurde zaken voor rekening van de huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht. De huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde, zowel in geval van beschadiging, als ook in geval van verlies. Onherstelbaar materiaal zal als verlies beschouwd en berekend worden. De huurder is verplicht de huurprijs door te betalen, totdat hij de schade aan Rotom heeft vergoed. Vergoeding van schade, zal de huurder nimmer eigenaar maken. Kosten terzake zullen separaat gefactureerd worden;

4.2 De huurder is verplicht het gehuurde te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle normaal te verzekeren risico's, waaronder in elk geval diefstal, brand, waterschade, transportschade, vernieling etc. De huurder is verplicht op verzoek van Rotom het bewijs van gesloten verzekering te leveren middels het overleggen van de polis met voorwaarden. Indien Rotom de gesloten verzekering niet acceptabel acht, is de huurder verplicht een nieuwe en/of aanvullende verzekering te sluiten ter verzekering van het gehuurde. De huurder verplicht zich, op eerste verzoek van Rotom, zijn rechten ten opzichte van de verzekeringsmaatschappij aan Rotom te cederen. Het is de huurder niet toegestaan deze vorderingen aan derden te verpanden en/of te cederen.

5.GEBRUIK

5.1 Gedurende de huurperiode is de huurder gehouden de gehuurde zaken naar aard en bestemming als een goed huurder te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging. De huurder is verplicht het gehuurde gedurende de huur voor zijn rekening in behoorlijke en bedrijfsvaardige toestand te houden en is verplicht onmiddellijk na constatering van enige gebrek, dit gebrek aan Rotom te vermelden;

5.2 De huurder is verplicht de bij het verhuurde behorende en aan de huurder verstrekte gebruikshandleiding strikt en volledig na te leven. Indien de huurder nalaat genoemde gebruikshandleiding strikt en volledig na te leven kan de huurder nimmer enig beroep doen op een eventueel gebrek in de zaak of prestatie, zulks terwijl de huurder gehouden is zijn (betalings)verplichtingen volledig na te komen, onverminderd het recht van Rotom om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en onverminderd het recht van Rotom op volledige vergoeding van de schade, kosten etc. Correcte naleving van de gebruikshandleiding impliceert overigens niet dat Rotom in voorkomend geval aansprakelijk is;

5.3 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens Rotom uitgevoerd. De huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Rotom eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt;

5.4 Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van Rotom, weshalve alle overige kosten, bijvoorbeeld kosten ten gevolge van overbelasting, ondeskundig gebruik, zullen voor rekening van de huurder zijn. Mankementen dienen ter stond schriftelijk aan Rotom te worden gemeld;

5.5 Gedurende de huurperiode is Rotom te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde te controleren. De huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen;

5.6 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rotom is het niet toegestaan het gehuurde buiten België te brengen of aan enige derde in gebruik te geven, noch enig uit de huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen;

5.7 Eigendomskenmerken van Rotom mogen niet verwijderd worden.

6.OPSCHORTING & ONTBINDING

Louter aanvullend op het geen bepaald is in de algemene voorwaarden, kan Rotom op elk moment het huurcontract zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter ontbinden, zonder opzegging en zonder schadeloosstelling indien het verhuurde onbeheerd achtergelaten wordt door de huurder of indien de huurder het gehuurde niet op de overeengekomen datum terug levert.

7.TRANSFER

De huurprijs van het materiaal mag alleen getransfereerd worden van de huurder (genaamd "de cedent") naar een andere huurder (genaamd "cessionaris"), wanneer deze laatste de algemene verhuurvoorwaarden heeft getekend. In geval van onrechtmatige transfer van goederen, behoudt Rotom zich het recht voor de getransfereerde goederen terug te halen. De daaruit voortvloeiende kosten zullen voor rekening zijn van de huurder. De huur zal worden gerekend tot en met de dag van teruggave van de materialen.