Verkoop voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Rotom : Rotom N.V., met maatschappelijke zetel gevestigd te 9220 HAMME (Oost-Vlaanderen), Industriepark Zwaardveld 17, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0418.324.970 tevens aangeduid als “verkoper”, “verhuurder” of “opdrachtnemer”;

wederpartij : de (rechts)persoon, die met Rotom een overeenkomst sluit of heeft gesloten, tevens aan te duiden als “koper”, “huurder”, “afnemer” of “opdrachtgever”;

overeenkomst : de overeenkomst tussen Rotom en haar wederpartij;

goederen; Producten; Artikelen; Zaken : resultaten van productieprocessen, objecten van dienstverlening en handelsgoederen. De begrippen worden door elkaar gebruikt al naar gelang hun specifieke toepassing.

1.2 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaand met Rotom overeengekomen te worden. Daaronder begrepen afwijkingen in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

1.3 De toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene of bijzondere voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst laten de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet. Partijen zullen in dergelijk geval betreffende de nietige of vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling die partijen met de onderliggende overeenkomst dan wel met deze algemene voorwaarden beoogden het dichtst benadert.

1.5 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, voor de uitvoering waarbij derden zijn betrokken.

1.6 Bij adreswijziging van de wederpartij is deze verplicht Rotom hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen per aangetekend schrijven. De adreswijziging zal pas effect hebben vanaf de 10de dag na ontvangst van het schriftelijk bericht door Rotom.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle gedagtekende aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Niettemin heeft Rotom het recht een aanbod binnen drie werkdagen nadat het de wederpartij bereikt heeft, te herroepen.

2.2 Overeenkomsten waarbij Rotom partij is, gelden als gesloten:

  a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;

  b) na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding door de wederpartij van een door Rotom gedaan aanbod en akkoordverklaring van Rotom hiervan;

  c) na schriftelijke bevestiging van Rotom aan de wederpartij;

  d) bij gebreke daarvan, door het feitelijk uitvoering geven aan de opdracht, zoals het afleveren en/ of installeren van de goederen en de apparatuur of het aanvangen van de werkzaamheden.

2.3 Indien Rotom tijdens uitvoering van de overeenkomst mondelinge aanvullende of gewijzigde opdracht ontvangt van de wederpartij of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van de wederpartij en de wederpartij heeft na uitvoering van de overeenkomst deze aanvulling c.q. wijziging geaccepteerd, althans niet geprotesteerd heeft ten tijde van de aanvullende c.q. gewijzigde uitvoering, dan geldt dat de aanvulling c.q. wijziging op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij is geschied tegen de door Rotom gehanteerde prijzen en tarieven.

2.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Rotom daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Rotom anders aangeeft.

2.5 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Rotom slechts, indien deze schriftelijk door Rotom zijn bevestigd.

2.6 Rotom behoudt zich het recht voor om orders zonder verdere motivatie te weigeren.

2.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Rotom niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding of offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten

Artikel 3 Prijzen

3.1 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen vermeld c.q. gelden deze:

 • in euro's;
 • exclusief B.T.W.;
 • op basis van door Rotom gehanteerde minimumhoeveelheden;
 • levering ex works Rotom;
 • exclusief kosten van emballage en/of verpakking;
 • exclusief in- en uitvoerrechten, alsmede enige overheidsheffing;
 • exclusief kosten van transport op- en overslag;
 • exclusief kosten van in- en uitlading;
 • exclusief kosten van verzekering;
 • exclusief kosten van kwaliteitscontroles.

3.2 De door Rotom genoemde prijzen zijn gebaseerd op kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van aanbieding. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Rotom gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.

3.3 Prijsverhogingen ten gevolge van koersfluctuaties en wijzigingen in de wisselkoersen tussen de Euro en andere valuta, wanneer enige betaling in verband met de levering in andere dan de Euro dient te worden uitgevoerd, zijn voor rekening van de wederpartij.

3.4 Prijzen zijn gebaseerd op basis van de door de wederpartij aangeleverde gegevens. Als deze gegevens onjuist blijken, dan is Rotom te allen tijde gerechtigd eventuele extra kosten in rekening te brengen.

3.5 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van de op het moment van uitvoeren van de overeenkomst door Rotom gehanteerde prijzen. De uurprijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Rotom, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

Artikel 4 Levering

4.1 De termijn van (af)levering vangt eerst aan nadat Rotom alle voor levering noodzakelijke gegevens heeft ontvangen.

4.2 De overeengekomen leveringstermijnen gelden steeds bij benadering en gelden voor Rotom nooit als resultaatsverbintenis. Overschrijding van deze termijn geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid van afnemer niet langer kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. Ontbindt de wederpartij de overeenkomst dan vloeit daaruit voor ons geen verplichting voor tot het vergoeden van enige schade, door afnemer terzake geleden.

4.3 Bij niet-tijdige (af)levering of bij het anderszins niet naleven van verplichtingen door Rotom, dient Rotom schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient haar een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog na te komen tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.

4.4 Tenzij anders is overeengekomen, vindt levering plaats ex works Rotom. Het transport geschiedt vanaf een netto factuurbedrag van € 500,- franco vestiging van de wederpartij op kosten en risico van deze laatste.

4.5 Plaats van (af)levering is de vestiging van Rotom te Hamme ook in het geval artikelen van buiten België rechtstreeks aan opdrachtgever worden toegezonden. Hetzelfde geldt voor die gevallen waarin Rotom, al dan niet in opdracht van de wederpartij voor het vervoer van de artikelen zou instaan.

4.6 Iedere deelaflevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandeld met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.

4.7 Indien Rotom, al dan niet in opdracht van de wederpartij voor het vervoer van de artikelen zou instaan, dan geschiedt het lossen steeds naast het voertuig op een verharde weg, waarmee de artikelen worden bezorgd, terwijl afnemer verplicht is de artikelen aldaar in ontvangst te nemen.

4.8 De wederpartij draagt in dat geval samen met Rotom zorg voor het Iossen van de goederen. De wederpartij dient te zorgen voor een geschikte plaats voor aflevering en eventuele toestemming c.q. vergunningen van overheidswege, alles voor rekening van de wederpartij. Blijft de wederpartij hiermee in gebreke dan komen de daardoor door ons te maken extra kosten geheel voor zijn rekening.

4.9 De wederpartij dient erop toe te zien dat eventuele douanedocumenten / keuringsrapporten tijdig aan de verantwoordelijke autoriteiten worden geretourneerd bij gebreke waarvan de daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van afnemer komen.

4.10 Met uitzondering van die gevallen waarbij het vervoer van artikelen naar de wederpartij niet met eigen vervoer van wederpartij geschiedt, zijn op het vervoer van toepassing de algemene vervoersvoorwaarden c.q. de CMR-condities zoals die in de transportwereld worden gehanteerd.

Artikel 5 Modellen, afbeeldingen, hoeveelheden en maten

5.1 De in de aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond en binden Rotom niet. Het staat Rotom vrij zaken met overeenkomstige specificaties en kwaliteiten te leveren.

5.2 Is aan de wederpartij een monster/afbeelding getoond, dan gaan partijen er vanuit dat dit als aanduiding is getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

5.3 Door de wederpartij bestelde hoeveelheden worden door Rotom automatisch aangepast aan door Rotom gehanteerde minimum hoeveelheden/verpakkingseenheden.

5.4 De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven waarbij het Rotom is toegestaan maximaal 2% af te wijken van de opgegeven dan wel overeengekomen hoeveelheid. De afgeleverde hoeveelheden worden door Rotom op het afleveringsdocument vermeld.

5.5 Rotom behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor niet-ingrijpende details terzake van door haar te leveren zaken te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven gelden alle door Rotom opgegeven maten bij benadering. Indien de maten door de wederpartij zijn verstrekt, draagt Rotom daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. Het door de wederpartij nadien wijzigen van opgegeven maten brengt met zich mee dat de eventueel daarmee samenhangende kosten bij de wederpartij in rekening zullen worden gebracht.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

Het is Rotom uitdrukkelijk toegestaan om, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen,

Artikel 7 Verpakking

7.1 Tenzij uitdrukkelijk door Rotom anders vermeld, is de verpakking niet in de prijs van de te leveren artikelen begrepen. Onder verpakking / emballage wordt hier niet verstaan de commerciële verpakking.[RG1] Rotom berekent voor de emballage geen statiegeld, tenzij Rotom daar, van overheidswege uit, toe worden verplicht, of zulks door Rotom uitdrukkelijk wordt vermeld.

7.2 Indien goederen worden afgeleverd op zogeheten Europallets of op pallets die deel uitmaken van een palletpool, zal Rotom deze pallets als emballage in rekening brengen, tenzij Rotom bij aflevering identieke, onbeschadigde pallets retour worden gegeven.

7.3 Indien Rotom door de wederpartij of van overheidswege verplicht worden om bij aflevering emballage mee terug te nemen, dan komen de daarmee samenhangende kosten, daaronder eventueel de kosten van vernietiging ter plaatse begrepen, voor rekening van de wederpartij.

7.4 Emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, pallets en dergelijke voorzover niet bestemd voor eenmalig gebruik, blijven eigendom van Rotom en worden door Rotom, mits in goede staat, teruggenomen tegen het in rekening gebrachte bedrag. Het terug te zenden leeggoed dient gesorteerd te zijn in de desbetreffende kisten en dozen. De wederpartij blijft aansprakelijk voor de door hem toegezonden emballage, ook als daarvoor geen statiegeld wordt berekend. De wederpartij is gehouden de in zijn bezit zijnde lege retouremballage zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.5 In rekening gebracht emballagemateriaal (statiegeld) wordt door Rotom gecrediteerd nadat dit emballagemateriaal onbeschadigd in haar magazijn is teruggekeerd. Bij lichte beschadiging is het Rotom toegestaan voor minder te crediteren dan het in rekening gebrachte statiegeld. Bij zware beschadigingen wordt geen bedrag gecrediteerd en staat het emballagemateriaal ter beschikking van koper, hetgeen Rotom haar zal melden.

Artikel 8 Opslag

8.1 Indien het aan de wederpartij te wijten is dat door haar af te nemen artikelen niet door Rotom kunnen worden (af)geleverd of door wederpartij niet wordt opgehaald, zal Rotom deze artikelen voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De daarmee samenhangende in-, uit- en opslagkosten komen voor rekening van de wederpartij.

8.2 Indien Rotom ingevolge het vorig lid, dan wel in opdracht van de wederpartij, aan de wederpartij te leveren zaken opslaat, dan geschiedt dat op een door Rotom te bepalen wijze zonder dat Rotom terzake enige aansprakelijkheid aanvaardt. Evenmin zijn de betreffende artikelen verzekerd. Daar dient de wederpartij desgevallend zelf voor zorg voor te dragen.

Artikel 9 Beëinding van de overeenkomst door de wederpartij

9.1 Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren en het om artikelen gaat die deel uitmaken van het standaardassortiment[RG2] van Rotom, dan wordt bij annulering in de periode van:

- 60 tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode 15%; - 30 tot 14 dagen voor aanvang van de huurperiode 20%; - later dan 14 dagen voor aanvang van de huurperiode 30%

van de totale orderprijs als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Rotom op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

9.2 Overeenkomsten die betrekking hebben op door de wederpartij op verzoek vervaardigde dan wel elders, door Rotom voor de wederpartij bestelde artikelen, kunnen niet worden geannuleerd.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding door ROTOM

10.1 Rotom is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.

  na het sluiten van de overeenkomst Rotom ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.

  de wederpartij bij of tijdens de uitvoering van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

10.2 Voorts is Rotom bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Rotom op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Rotom de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar volledige aanspraken ten aanzien van de wederpartij uit de wet en overeenkomst.

10.4 Rotom behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Eigendom(svoorbehoud)

11.1 Alle door Rotom geleverde zaken blijven eigendom van Rotom, in geval van een koopovereenkomst totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Rotom gesloten overeenkomsten is nagekomen.

11.2 De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendom(svoorbehoud) van Rotom vallende goederen te verpanden, te verhuren, door te verkopen aan haar eigen afnemers of op enige andere wijze te bezwaren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

11.3 Indien derden een beslag leggen op onder eigendom(svoorbehoud) van Rotom geleverde goederen, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Rotom zo snel mogelijk daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

11.4 De wederpartij dient de onder het eigendom(svoorbehoud) van Rotom vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadevergoedingen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan Rotom (zakelijke subrogatie).

11.5 Door Rotom geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht aan afnemers binnen de Benelux en nooit als betaalmiddel worden gebruikt.

11.6 Voor het geval dat Rotom zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu een onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Rotom of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Rotom zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Klachten

12.1 De wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering of ter beschikking stelling te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de wederpartij onder mee te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

12.2 Indien bij ontvangst van de goederen op de vrachtbrief of factuur geen opmerking is gemaakt met betrekking tot eventuele beschadigde verpakking en/of emballage geldt zulks als volledig bewijs dat de wederpartij de goederen bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.

12.3 Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum, op straffe van verval.

12.4 In dit artikel wordt onder zichtbare gebreken verstaan, gebreken die de wederpartij ten tijde van (af)leveren heeft, althans had behoren, te ontdekken.

12.5 Zichtbare gebreken en afwijkingen dienen op de pakbon / factuur te worden aangetekend en schriftelijk binnen 7 dagen aan verkoper te worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn.

12.6 Niet zichtbare gebreken dienen door de wederpartij binnen twee dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 21 dagen na aflevering schriftelijk te worden gemeld aan Rotom, op straffe van verval.

12.7 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt afnemer geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd alsdan worden klachten niet meer door Rotom in behandeling genomen.

12.8 De schriftelijke klacht dient tenminste een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek te bevatten, alsmede een opgave van verdere gegevens waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door afnemer afgekeurde goederen identiek zijn.

12.9 Rotom dient in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren en hem de mogelijkheid geboden te worden een eventueel gebrek in de uitvoering of de levering te herstellen. De wederpartij blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken.

12.10 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Klachten worden nadien niet meer in behandeling genomen.

12.11 Bij onterechte klachten staat het Rotom vrij de kosten van onderzoek in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

12.12 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de klachten naar het oordeel van Rotom gegrond zijn, zal opdrachtnemer naar zijn keuze opnieuw presteren door nieuwe zaken leveren, dan wel de gebreken herstellen, dan wel de zaken terugnemen onder creditering van de (koop)prijs. Uitdrukkelijk bepaald is dat gevolgschade niet wordt vergoed.

12.13 Indien nieuwe goederen geleverd worden of de (koop)prijs wordt gerestitueerd, staat het ter bepaling van Rotom of de goederen waarvoor terecht een klacht werd gedaan in retour genomen dienen te worden.

12.14 In geval van gedeeltelijke of totale vervanging of vergoeding van artikelen, wordt rekening gehouden met:

 • het reeds verbruikte deel;
 • een door de wederpartij te betalen vergoeding in verband met gebruik;
 • een waardedaling door ouderdom, gebruik of slijtage.

12.15 Indien de klachten een deel van de geleverde artikelen betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar te beschouwen is.

12.16 Rotom is niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en te onderzoeken indien de wederpartij niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen jegens Rotom is nagekomen en ook niet in het geval dat derden al dan niet op last van de wederpartij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rotom, enige wijziging of reparatie aan de door Rotom geleverde goederen hebben aangebracht respectievelijk hebben verricht.

12.17 Rotom zal bij eventuele terechte klachten, slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het hiernavolgende artikel 17 "Aansprakelijkheid".

Artikel 13 Betaling

13.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden middels storting of overmaking op een door Rotom aangewezen bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum in een door Rotom aan te geven valuta.

13.2 Rotom is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst betaling van voorschotbedragen te eisen of in rekening te brengen. Na ontvangst van het voorschotbedrag zal Rotom met de uitvoering aanvangen.

13.3 Het staat Rotom vrij betaling van (een deel van de factuur) te eisen, alvorens tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

13.4 Indien Rotom, nadat de betalingstermijn van de factuur is verstreken, het daarmee corresponderende factuurbedrag nog niet in haar bezit heeft, is de wederpartij van rechtswege in gebreke zonder dat daarvoor een (schriftelijke) ingebrekestelling of sommatie is vereist.

13.5 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele interesten en door Rotom gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de hoofdsom van de oudste openstaande facturen.

13.6 Het is de wederpartij niet toegestaan enig door de wederpartij verschuldigde bedrag te verrekenen met bedragen welke Rotom aan hem verschuldigd mocht zijn. De wederpartij is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van de gesloten overeenkomst in verband met enige andere door de wederpartij gesloten overeenkomsten.

13.7 Ingeval de wederpartij:

  a. in staat van faillissement wordt verklaard, althans haar faillissement wordt aangevraagd, een insolventieprocedure opstart uit hoofde van de Wet Continuïteit Ondernemingen, dan wel wordt toegelaten tot een procedure van collectieve schuldenregeling, althans een verzoek daartoe is gedaan, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd of in geval van gerechtelijke of vrijwillige ontbinding;

  b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

  c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;

  d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

  e. overgaat tot overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doel- stelling van zijn bedrijf;

heeft Rotom door het enkel plaatsgrijpen van één der opgemelde omstandigheden

het recht, hetzij alle verdere leveringen onmiddellijk te schorsen en/of de overeenkomst te ontbinden en het geleverde terug te nemen, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Rotom verleende diensten terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Rotom op vergoeding van kosten, schade en interesten wegens contractuele wanprestatie van de wederpartij;

Artikel 14 Interesten en Kosten wegen laattijdige betaling

14.1 Indien betaling niet binnen de termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden na factuurdatum, is de wederpartij van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlsinterest wegens laattijdige betaling verschuldigd vanaf de vervaldatum van iedere factuur tot algehele betaling aan een interestvoet van 12% per jaar. De interesten zijn verschuldigd vanaf de 1ste dag na het verstrijken van de vervaldatum van iedere factuur tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

14.2 Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van huurder, welke forfaitair worden bepaald op 12% van de factuurbedragen, met een minimum van 500 Euro.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Rotom is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en die ook niet krachtens wet, rechtshandeling of in het handelsverkeer geldende opvatting(en) voor haar rekening komt.

15.2 Onder overmacht vallen bijvoorbeeld, maar uitdrukkelijk niet alleen, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van benodigde zaken en brandstof, transportvertraging, brand en vergelijkbare omstandigheden bij Rotom dan wel haar toeleveranciers.

15.3 Indien Rotom door overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet of niet tijdig in staat is om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft zij het recht om de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel (indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

15.4 Indien de tijdelijke overmacht langer dan zes maanden geduurd heeft, kan de wederpartij overgaan tot ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij recht heeft op een schadevergoeding. Rotom blijft gerechtigd tot betaling van de haar toekomende prijs.

Artikel 16 Garantie

16.1 Rotom garandeert, met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen, de deugdelijkheid van de door haar geleverde artikelen mits haar instructies met betrekking tot het gebruik van de artikelen strikt zijn opgevolgd en er sprake is van een (in de branche) normaal gebruik.

16.2 De garantie vangt aan op de dag van aflevering van de artikelen, althans op de dag dat Rotom meldt dat artikelen voor aflevering gereed zijn. De garantieperiode verstrijkt 3 maanden daarna.[RG3]

16.3 Deze garantie is beperkt tot:

  gebreken die binnen de garantieperiode ontstaan zijn en ook binnen die periode gemeld zijn aan Rotom;

  productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling, onderhoud en opslag;

  leveringen aan de wederpartij binnen de EU;

Deze garantie vervalt:

bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een de wederpartij of een derde aan of van het geleverde;

bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven of een abnormaal hoge gebruiksfrequentie;

16.4 In het geval Rotom niet de fabrikant is van door Rotom geleverde artikelen is de aansprakelijkheid van Rotom en de te verlenen garantie beperkt tot de aansprakelijkheid en de garantie zoals die wordt aanvaard en verstrekt door deze leverancier van die artikelen.

16.5 Indien tijdig een claim onder de garantie wordt ingediend en deze gegrond wordt gevonden door Rotom, zal Rotom naar haar keuze opnieuw presteren door nieuwe zaken leveren, dan wel de gebreken herstellen, dan wel de zaken terugnemen onder creditering van de (koop)prijs. Eventuele vervoers- en verzendingskosten zijn voor rekening van de wederpartij.

16.6 Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon, uren of bijkomende kosten, deze komen voor rekening van opdrachtgever;

16.7 Bij onterechte vorderingen op basis van de garantie staat het Rotom vrij de kosten van onderzoek in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

16.8 In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie;

16.9 Zolang de wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

17.1 Rotom is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst.

17.2 Indien Rotom desondanks aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat deel van het factuurbedrag dat betrekking heeft op dat onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans maximaal tot het betrokken factuurbedrag of het bedrag van de door de verzekeraar van Rotom te verstrekken uitkering.

17.3 Indien de gevolgen van enige schade, uit hoofde van deze overeenkomst ontstaan, door de wederpartij te verzekeren was, dan wel normaliter door afnemers in die branche verzekerd wordt, zal Rotom geenszins aansprakelijk zijn.

17.4 Door Rotom eventueel met verzekeraars gesloten verzekeringsovereenkomsten (o.a. terzake van productenaansprakelijkheid) ontslaat de wederpartij niet van de verplichting zichzelf ook adequaat en op dezelfde wijze te verzekeren.

17.5 Rotom is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

17.6 Rotom is niet aansprakelijk voor kosten, schade en rente, die direct of indirect het gevolg zijn van:

  schending van octrooien, licenties, auteursrechten of andere rechten van derden, als gevolg van gebruik van, door of vanwege de wederpartij aan Rotom verstrekte gegevens;

  nalatigheid van onze werknemers of van andere (rechts)personen die door ons zijn aangesteld bij de uitvoering van de overeenkomst;

  overschrijding van de levertijd ten gevolge van buiten controle van Rotom vallende omstandigheden zoals situatie van overmacht, zoals bepaald in artikel 15 en/of die in de rechtspraak algemeen aanvaard zijn;

  schade die direct of indirect aan personen, goederen of het bedrijf van afnemer en/of derden mocht ontstaan.

17.7 Modellen, afbeeldingen, gereedschap, tekeningen, beschrijvingen en alle overige informatie, door de wederpartij ter beschikking van Rotom gesteld, blijven voor rekening en risico van de wederpartij en zullen na gebruik, eveneens voor zijn rekening en risico aan hem worden geretourneerd, dan wel vernietigd.

17.8 Rotom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Rotom is uitgegaan van de door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens met name met betrekking tot het aanwezig zijn van verontreinigde of gevaarlijke materialen of stoffen;

17.9 Rotom is niet aansprakelijk voor schade indien de wederpartij zelf wijzigingen heeft aangebracht in of werkzaamheden heeft verricht aan het door Rotom geleverde en/of indien de wederpartij deze zaken/prestaties voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden heeft aangewend. Evenmin is Rotom aansprakelijk indien de wederpartij de gebruikshandleiding niet heeft nageleefd.

17.10 De wederpartij vrijwaart Rotom voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de wederpartij toerekenbaar is.

17.11 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Rotom geenszins aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Rotom bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Rotom steeds de bedoeling van de wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt.

17.12 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove fout van Rotom of haar werknemers.

17.13 De wederpartij dient Rotom de ruimte te bieden alle handelingen te verrichten die schade kunnen voorkomen, beperken, herstellen of opheffen, bij gebreke waarvan de wederpartij voor de volledig ontstane schade aansprakelijk is.

17.14 Rotom is niet aansprakelijk indien zaken niet geschikt blijken voor het doel waarvoor de wederpartij de goederen heeft besteld. De wederpartij dient zich derhalve omtrent de geschiktheid van zaken voor het doel dat hij daarmee beoogt tevoren op de hoogte te stellen.

17.15 Schadevorderingen ten gevolge van het hierboven vermelde dienen binnen 7 dagen na het ontstaan daarvan of zo veel eerder als de wederpartij de schade had kunnen onderkennen, bij Rotom per aangetekend schrijven te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding door de wederpartij.

Artikel 18 Risico-overgang/vervoer

18.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze zaken aan de wederpartij wordt (af)geleverd, hetzij ter beschikking gesteld van de wederpartij in de magazijnen van Rotom.

18.2 Indien Rotom voor vervoer/verzending van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen voorafgaand en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Rotom bepaalt exclusief de wijze van vervoer.

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Rotom en de wederpartij is het Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20 Geschillen

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van maatschappelijke zetel van Rotom, zijnde het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

Artikel 21 Vertalingen

Van deze algemene voorwaarden kunnen vertalingen in omloop worden gebracht. De Nederlandse tekst heeft voorrang bij eventuele tegenstrijdigheden.